ജൈവ കീടനാശിനികൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.