തക്കാളി കൃഷി പരിചരണം, ചെടികള്‍ക്ക് താങ്ങ് (സ്റ്റേ) കൊടുക്കലും വളപ്രയോഗവും – growing tomato

Leave A Reply

Your email address will not be published.