തക്കാളിയുടെ അടിവശം കറുത്ത് പോകുന്നു, എന്താണ് പ്രതിവിധി – calcium deficiency in tomato

Leave A Reply

Your email address will not be published.