കാബേജ് ഹെഡ് വിരിഞ്ഞു , ഇനിയെന്ത് ചെയ്യണം – cabbage head formed what next ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.