കാബേജ് ചെടികളില്‍ ഇലപ്പേനുകളുടെ ആക്രമണം – aphids attack on cabbage plants

Leave A Reply

Your email address will not be published.