തക്കാളി പൂക്കള്‍ മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തടയാം – tomato cultivation kerala

സൂഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം തക്കാളി പൂക്കള്‍ മഞ്ഞനിറത്തില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തടയാം. micro nutrient deficiency in tomato, how can we control it using #organic methods. http://www.krishipadam.com/tomato-cultivation-kerala/

Low or Zero Cost Organic Manures for Vegetable plants – http://bit.ly/2CQx8DE
Tomato Growing Tips – http://bit.ly/2HBfGJh

Click Here to Join Our WhatsApp group – http://bit.ly/2VeUhs1
Our english channel – http://bit.ly/2Cxw5uN
Like Our Facebook Page – https://www.facebook.com/organicfarmingkerala
Visit Our Website – http://www.organicadvices.com/
Malayalam Krishi Website – http://www.krishipadam.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.