ചീര കൃഷി ഭാഗം 4 – തൈകള്‍ മറ്റു പച്ചക്കറികള്‍ക്കൊപ്പം നടാം (Amaranthus kerala methods)

മറ്റു ചെടികള്‍ (തക്കാളി, കാബേജ്, വഴുതന, പച്ചമുളക് ) തുടങ്ങിയവ വളര്‍ത്തുന്ന ഗ്രോ ബാഗുകളില്‍ 1-2 #ചീര തൈകള്‍ നടാം. #Amaranths can be cultivate as a supplement with other veggies. #organic

Low or Zero Cost Organic Manures for Vegetable plants – http://bit.ly/2CQx8DE
Tomato Growing Tips – http://bit.ly/2HBfGJh

Click Here to Join Our WhatsApp group – http://bit.ly/2VeUhs1
Our english channel – http://bit.ly/2Cxw5uN
Like Our Facebook Page – https://www.facebook.com/organicfarmingkerala
Visit Our Website – http://www.organicadvices.com/
Malayalam Krishi Website – http://www.krishipadam.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.