ചീര കൃഷി ഭാഗം 2 – വിത്തുകള്‍ മുളച്ചു വരുന്നു (Amaranthus cultivation tips)

#amaranth started growing with few days, you can see the growing. ensure watering everyday, check the water content morning and evening. don’t apply water in large content, take a cup and sprinkle it over the containers in terrace #gardening.

ഗ്രോ ബാഗില്‍ പാകിയ ചീര വിത്തുകള്‍ 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മുളച്ചു തുടങ്ങും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നനച്ചു കൊടുക്കുക, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.

Low or Zero Cost Organic Manures for Vegetable plants – http://bit.ly/2CQx8DE
Tomato Growing Tips – http://bit.ly/2HBfGJh

Click Here to Join Our WhatsApp group – http://bit.ly/2VeUhs1
Our english channel – http://bit.ly/2Cxw5uN
Like Our Facebook Page – https://www.facebook.com/organicfarmingkerala
Visit Our Website – http://www.organicadvices.com/
Malayalam Krishi Website – http://www.krishipadam.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.