ചീര കൃഷി ഭാഗം 1 – വിത്ത് പാകുന്ന വിധം – amaranth growing video part 1 sowing seeds

#ചീര വിത്തുകള്‍ പാകുന്ന വിധം വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ, ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ച ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകും. ചീര കൃഷി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട് https://goo.gl/MPkIKP . cheera krishi tips in malayalam using pure organic methods.

hi friends, we are talking about the cultivation of #cheera (malayalam), aka amaranths at home. it’s very easy, anybody can try the same. we can grow amaranth in soil or grow bags. it’s a must item for any terrace vegetable garden.

seeds are used for growing #amaranth, it’s too small in size. collect seeds is the first step. this video is about seeds and sowing. it’s better to soak seeds in water for 6 hours, it will help germination. we will also get healthy seedlings in #organic way. take some seeds in a white cloth and cover it. dip in plane water or Pseudomonas (2 gram is enough) for 6 hours.

now prepare the medium, here i am using grow bags. it’s filled with potting mix. i have used fresh soil (unused), rotten cow dung, vermi compost etc. once it’s prepared fill the bags. now sow seeds over the mix. cover the seeds with another layer, just .5 cm is enough. watering the unit in regular intervals.

we should care about ants in terrace #gardening , they like amaranth seeds very much. here i am using a container with water and attached the unit on it. ants will get away from the unit. please check for next parts. subscribe to us for more updates. thanks

Our english channel – https://www.youtube.com/channel/UCpdAgw70bKqUi7RQi8kB7Dg/

Like Our Facebook Page – https://www.facebook.com/organicfarmingkerala
Visit Our Website – http://www.organicadvices.com/
Malayalam Krishi Website – http://www.krishipadam.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.