കായീച്ചയുടെ ആക്രമണം തടയല്‍ പാവല്‍ കൃഷിയില്‍ – Bitter Gourd Crop Insect Attack

കായീച്ചയുടെ ആക്രമണം തടയല്‍ പാവല്‍ കൃഷിയില്‍ – Prevent Bitter Gourd Crop Insect Attack Using Simple Tips. https://goo.gl/RsJVKN

Leave A Reply

Your email address will not be published.